Catharinakerk in Doetinchem

Home

Bestuur Verhuur Activiteiten Boekenmarkt Nieuws Publicaties

Stichting Catharina Cultureel
Postbus 87, 7000 AB Doetinchem


Het feitelijke en statutaire doel van de stichting is

 • een bijdrage te leveren in de exploitatie en het onderhoud van de Catharinakerk aan het Simonsplein te Doetinchem,
 • alsmede het meer toegankelijk maken van de kerkgebouwen voor een breder publiek, zulks met inachtneming van het specifieke karakter van de gebouwen en de belangen van de PGD als hoofdgebruiker.

 • In 2009 is ook de Driekoningenkapel aan de Gasthuissteeg, de voormalige Lutherse kerk, onder het beheer van de stichting gekomen. Beide kerkgebouwen zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Doetinchem.

  De twee kerken zijn rijksmonumenten en beeldbepalend voor het centrum van Doetinchem.

  De stichting tracht haar doel te bereiken door

 • de kerkgebouwen op een waardige manier te exploiteren
 • het organiseren van maatschappelijke en culturele activiteiten, waaronder begrepen nieuwjaarsconcerten en 4-meiherdenkingensconcerten
 • het verwerven van subsidies en andere bijdragen
 • Rechtspersoonlijkheid

  De stichting is opgericht in 1988.
  De stichting is een zelfstandig rechtspersoon en is opgericht onder akkoordverklaring van zowel het college van Kerkrentmeesters als die van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD).
  De stichting heeft geen winstoogmerk.

  Samenstelling bestuur

  Zie onder tabblad Bestuur.

  ANBI-status

  Stichting Catharina Cultureel beschikt over een culturele ANBI-status. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.
  Het RSIN/fiscaalnummer ANBI is : 816064209.

  Beleid (algemeen)

  De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het verwerven van fondsen en door het opzetten en ondernemen van activiteiten in beide kerkgebouwen die in de ruimste zin van het woord verband houden met het doel van de stichting en daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals het organiseren en aanbieden van:

 • (lunch)concerten,
 • exposities,
 • beiaardconcerten,
 • boeken- en platenmarkten (maandelijks),
 • brocantemarkt (tweemaal per jaar),
 • het wekelijks openstellen van de gebouwen voor bezichtiging en bezoek stiltecentrum,
 • het verhuren van ruimten ten behoeve o.a. koorrepetities, concerten, party`s , vergaderingen, beurzen en maatschappelijke activiteiten etcetera.

 • De uitvoeringsactiviteiten zijn ondergebracht in vier commissies met elk een coördinator.
 • Commissie Verhuur
 • Commissie Activiteiten
 • Commissie Boeken- en brocantemarkt en
 • Commissie Kerkdeuren Open.

 • Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers die niet aan de kerkelijke gemeente verbonden hoeven te zijn.

  Beleid 2018 t/m 2023

  Stichting Catharina Cultureel op weg naar 2023

  Het bestuur heeft in mei 2018 een nieuwe beleidsnotitie geschreven.
  De doelstellingen van de stichting veranderen niet. De manier waarop we die doelen willen verwezenlijken wel. Met deze nieuwe notitie wil het bestuur het bestaansrecht van de stichting versterken voor het komend decennium.

  De stichting wil haar huidige rol in de exploitatie en in het in stand houden van de Catharinakerk en de Driekoningenkapel uitbreiden en versterken en wel zodanig dat zij in de toekomst ook beheerstaken die de PGD niet meer kan vervullen kan overnemen.
  De beleidsnotitie heeft als titel meegekregen "Stichting Catharina Cultureel op weg naar 2023". U vindt de beleidsnotitie hier (pdf).

  Vermogen en vermogensbeheer

  Het vermogen van de stichting wordt door de stichting zelf beheerd en is zichtbaar in de jaarlijks opgestelde jaarrekening. Zie hiervoor "de balans en staat van baten en lasten" .
  Een onafhankelijke kascommissie controleert de jaarrekening en doet daar schriftelijk verslag van aan het bestuur.

  Mandatering
  De penningmeester en de boekhoudkundig medewerker zijn gemandateerd om tot een vastgesteld bedrag betalingen te verrichten. Zij zien wederkerig toe op het lopende het betalingsverkeer. Betalingen boven dit vastgesteld bedrag worden alleen verricht door de penningmeester na schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Elk kwartaal worden de kosten en baten door de penningmeester in de bestuursvergadering verantwoord.

  Jaarlijks vindt er conform gemaakte afspraken overdracht van vermogen plaats naar het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van de beide historische kerkgebouwen. Zo werd in de periode 2012-2015 substantieel bijgedragen in de kosten ten behoeve van de restauratie van het unieke Flentrop-orgel in de Catharinakerk.

  Daarnaast zijn een aantal voorzieningen in de gebouwen bekostigd die de exploitatiemogelijkheden mogelijk maken en vergroten, zoals een nieuwe dynamische beeld- en geluidinstallatie die (life internet)uitzendingen mogelijk maakt en in een professionele podiumverlichting.

  Beloningsbeleid

  Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Uitsluitend werkelijk gemaakte onkosten worden tegen kostprijs vergoed. Er is geen sprake van vacatiegelden.

  Jaarverslag en activiteiten 2017

  Bestuurlijk
  Dit jaarverslag van de Stichting Catharina Cultureel geeft een beeld van de activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden.

 • elke maand is er een bestuursvergadering gehouden, waarvan verslagen/agenda beschikbaar zijn
 • in de vacature van het bestuurslid met PR-taken kon nog niet worden voorzien
 • elk jaar is vergaderd met de coördinatoren van de verschillende commissies
 • het bestuur heeft afspraken gemaakt met de burgemeester van Doetinchem en de wethouder Cultuur om jaarlijks samen op te trekken bij de 4-meiherdenking in de stad. Onder auspiciën van de stichting wordt in de Catharinakerk een herdenkingsrequiem uitgevoerd.

 • Uitgevoerde activiteiten
 • elke maand is een boekenmarkt georganiseerd
 • de boekenmarkt is geprofessionaliseerd ( aanbod is toegankelijker gemaakt)
 • twee keer is er een curiosamarkt georganiseerd
 • de ruimten/faciliteiten in beide kerkgebouwen zijn met regelmaat verhuurd
 • er is mogelijkheid tot bezichtiging geweest van de gebouwen op elke dinsdag en zaterdag in de periode juli t/m september
 • opnieuw is het jaarlijkse Zomerprogramma, bestaande uit concerten en exposities, uitgevoerd
 • de openstelling, exposities en concertenreeks werden door ca. 2000 mensen bezocht.
 • het bestuur heeft deelgenomen aan het overleg van de PGD en het SOGK (Stichting Oude Gelderse Kerken) om een mogelijke eigendomsoverdracht van beide gebouwen aan de SOGK te onderzoeken. Van overdracht is uiteindelijk afgezien.
 • Onder auspiciën van de stichting werd op 4 mei in de Catharinakerk een herdenkingsrequiem uitgevoerd dat veel belangstelling trok.
 • voor het vierde jaar in successie is een Nieuwjaarsconcert uitgevoerd dat zich mocht verheugen op een erg grote belangstelling. Met de het 4-meiconcert en het Nieuwjaarsconcert wil de stichting een traditie vestigen in Doetinchem.

 • Een bijzondere expositie
  Een cultureel evenement dat speciale aandacht verdient is de expositie "Vrijmoedig", die we in samenwerking met de Roosevelt Foundation naar de Catharinakerk hebben kunnen halen. Cartoonisten uit verschillende landen hebben letterlijk getekend voor de vrijheid en laten zien dat humor en satire nog steeds een belangrijke functie hebben.
  De expositie bestaat in totaal uit 100 cartoons van tekenaars uit 25 verschillende culturen. Uitgangspunt hierbij zijn de Four Freedoms, de vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt in 1941 formuleerde: vrijheid van meningsuiting en van godsdienst en vrijwaring van vrees en van gebrek. Vrijheden die voor iedereen op deze wereld zouden moeten gelden. De cartoonisten laten ons zien dat er nog steeds voor deze vrijheden moet worden gevochten. Met hun tekeningen doorbreken ze taboes en laten ons lachen en nadenken over vrijheid en onvrijheid, over onszelf en onze overtuigingen.
  De tentoonstelling werd op 12 augustus officieel geopend door de burgemeester van Doetinchem en op Open Monumentendag - 9 september - was er een feestelijk afsluiting.
  De expositie "Vrijmoedig" was eerder te zien in Maastricht, t.g.v. van 25 jaar Verdrag van Maastricht, en in Middelburg tijdens het Cartoonfestival 2016.
  Scholen zijn aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om de expositie te bezoeken, waarbij rekening gehouden werd met hun roosters.

  Zomerprogramma 2017
  Gedurende de zomer organiseerde de stichting in juli en augustus weer een prachtig programma dat in het teken stond van Muziek en Beeldende Kunst. Op de dinsdagen was er een lunchconcert in de Catharinakerk en op de vrijdagavonden een zomeravondconcert in de Driekoningenkapel.
  In de periode 8 juli t/m 15 augustus stonden de deuren van de Catharinakerk op dinsdag, woensdag en zaterdag open voor bezichtiging en bezinning.
  In de Driekoningenkapel exposeerde in juli en augustus elke week een andere beeldend kunstenaar zijn of haar werk. Verder zijn de exposities te bezichtigen voor en na het avondconcert op vrijdagavond.
  Meer inhoudelijke informatie en foto`s over de concerten en exposities kunt u vinden achter het tabblab Activiteiten op deze site.


  logo Catharina Cultureel, Doetinchem
  Anbi status

  Financiële verantwoording

  Het boekjaar 2021 werd met een negatief saldo afgesloten. De reden daarvan is vooral gelegen in het feit dat de coronabeperkende maatregelen de exploitatie van de gebouwen ernstig hebben bemoeilijkt.
  De balans en de staat van baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in de Jaarrekening 2021 vindt u hier (pdf).