Catharinakerk in Doetinchem

Home

Bestuur Verhuur Activiteiten Boeken-Curiosa Nieuws Publicaties


Stichting Catharina Cultureel
Postbus 87, 7000 AB Doetinchem


Het doel van de stichting

 • een bijdrage leveren in de exploitatie ten behoeve van het onderhoud van de Catharinakerk aan het Simonsplein en de Driekoningenkapel aan de Gasthuissteeg te Doetinchem
 • alsmede het meer toegankelijk maken van beide kerkgebouwen voor een breder publiek, zulks met inachtneming van het specifieke karakter van de gebouwen en de belangen van de PGD (zie hierna) als hoofdgebruiker.

 • Beide kerkgebouwen zijn rijksmonument en beeldbepalend voor het centrum van Doetinchem. Ze zijn eigendom van de Protestantse Gemeente Doetinchem (PGD).

  Rechtspersoonlijkheid

  De stichting is opgericht in 1988 en is daarmee een zelfstandig rechtspersoon. De stichting heeft geen winstoogmerk. Voor wat betreft de exploitatie is er een samenwerkingsovereenkomst met het College van Kerkrentmeesters van de PGD.

  Samenstelling bestuur

  Zie onder tabblad Bestuur.

  ANBI-status

  De Stichting Catharina Cultureel beschikt over een culturele ANBI-status. Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.
  Het RSIN/fiscaalnummer ANBI is : 816064209.


  logo Catharina Cultureel, Doetinchem
  Anbi status

  RSIN/fiscaalnr. 816064209

  De stichting tracht haar doel te bereiken

  door het verwerven van fondsen en subsidies die bijdragen aan het opzetten en ondernemen van activiteiten in beide kerkgebouwen die in de ruimste zin van het woord verband houden met het doel van de stichting en daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals het organiseren en aanbieden van:
 • (lunch)concerten
 • herdenkingsconcerten
 • exposities
 • boek- en platenmarkten (maandelijks)
 • brocantemarkt (meermalen per jaar)
 • het wekelijks openstellen van de gebouwen voor bezichtiging en bezoek stiltecentrum
 • het verhuren van ruimten ten behoeve o.a. koorrepetities, concerten, party’s, vergaderingen, beurzen en maatschappelijke activiteiten
 • etcetera
 • Uitvoerende commissies

  De uitvoeringsactiviteiten zijn ondergebracht in vier commissies met elk een coördinator.

 • Commissie Verhuur
 • Commissie Activiteiten
 • Commissie Boeken- en brocantemarkt
 • Commissie Kerkdeuren Open

 • Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers die niet aan de kerkelijke gemeente verbonden hoeven te zijn.

  Beleid 2018 t/m 2023

  Het bestuur heeft in mei 2018 een nieuwe beleidsnotitie geschreven.
  De doelstellingen van de stichting zijn niet veranderd, maar de manier waarop we die doelen willen verwezenlijken wel. Met de nieuwe notitie wil het bestuur het bestaansrecht van de stichting versterken voor het komend decennium.
  De beleidsnotitie heeft als titel meegekregen "Stichting Catharina Cultureel op weg naar 2023". U vindt de beleidsnotitie hier (pdf).

  Vermogen en vermogensbeheer

  Het vermogen van de stichting wordt door de stichting zelf beheerd en is zichtbaar in de jaarlijks opgestelde jaarrekening. Zie hiervoor "de balans en staat van baten en lasten" .
  Een onafhankelijke kascommissie controleert de jaarrekening en doet daar schriftelijk verslag van aan het bestuur.

  Mandatering
  De penningmeester en de boekhoudkundig medewerker zijn gemandateerd om tot een vastgesteld bedrag betalingen te verrichten. Zij zien wederkerig toe op het lopende betalingsverkeer. Betalingen boven dit vastgesteld bedrag worden alleen verricht door de penningmeester na schriftelijke goedkeuring van het bestuur. Elk kwartaal worden de kosten en baten door de penningmeester in de bestuursvergadering verantwoord.

  Jaarlijks vindt er conform gemaakte afspraken overdracht van vermogen plaats naar het College van Kerkrentmeesters ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van de beide historische kerkgebouwen. Zo werd in de periode 2012-2015 substantieel bijgedragen in de kosten ten behoeve van de restauratie van het unieke Flentrop-orgel in de Catharinakerk.

  Daarnaast zijn een aantal voorzieningen in de gebouwen bekostigd die de exploitatiemogelijkheden mogelijk maken en vergroten, zoals een nieuwe dynamische beeld- en geluidinstallatie die (life internet)uitzendingen mogelijk maakt. Er is professionele podiumverlichting geïnstalleerd en er zijn nieuwe expositiepanelen aangeschaft.

  Beloningsbeleid

  Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Uitsluitend werkelijk gemaakte onkosten worden tegen kostprijs vergoed. Er is geen sprake van vacatiegelden.

  Financiële verantwoording

  Het boekjaar 2022 werd met een negatief saldo afgesloten. De balans en de staat van baten en lasten, zoals die zijn opgenomen in de Jaarrekening 2022 vindt u hier (pdf).